předchozí další

Seznam literatury

[1] AV MEDIA: AV Media – Komunikace obrazem. 2002 [online]. Dostupné na WWW <http://www.avmedia.cz>
[2] AV MEDIA: SMART Board – Návod k použití. 2004 [online]. Dostupné na WWW <http://www.avmedia.cz/CustomerData/KeStazeni/UzivatelskePrirucky/SMARTBoard2003.pdf>
[3] BOČEK, L. – ZHOUF, J.: Praxe učitele matematiky – fyziky – informatiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995, ISBN 80-85849-90-9, 48s.
[4] HLADÍKOVÁ, A.: Diplomová práce – Apolloniovy úlohy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1998, 86 s.
[5] HOLUBÁŘ, J.: O metodách rovinných konstrukcí – Úloha Apolloniova a úlohy příbuzné. Praha: Jednota českých matematiků a fysiků v Praze, 1940, 110 s.
[6] LÁVIČKA, M.: Geometrie I. – Základy geometrie v rovině. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, ISBN 80-7082-861-7, 189 s.
[7] KOLMAN, A.: Dějiny matematiky ve starověku. 1. vyd. Praha: Vydala Academia, Československá akademie věd, 1969, 224 s.
[8] KUNTZ, G.: CabriJava Project. 2004 [online]. Dostupné na WWW <http://www.cabri.net/cabrijava/>
[9] ODVÁRKO, O. – KADLEČEK, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl – Úhel, trojúhelník; Osová soměrnost; Krychle a krádr. Praha: Prometheus
[10] ODVÁRKO, O. – KADLEČEK, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2000, ISBN 80-7196-183-3, 79s.
[11] RICHTER-GEBERT, J. – KORTENKAMP, U. H.: The Interactive Geometry Software Cinderella. Berlin: Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-14719-5, 138 s.
[12] SEKANINA, M. – BOČEK, L. – KOČANDRLE, M. – Šedivý, J. : Geometrie II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1988, 200 s.
[13] SMART TECHNOLOGIES INT.: SMART Technologies. 2005 [online]. Dostupné na WWW <http://www.smarttech.com>
[14] VOKURKA, O. – LÁVIČKA, M.: Jazyk XML, tvorba geometricky orientovaných stránek. [online]. Dostupné na WWW <http://www.pef.zcu.cz/pef/kmt/projekt/xml/>
[15] VANÍČEK, J.: Dynamická geometrie. [online]. Dostupné na WWW <http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_mat/modules/external/index.php?kod_kurzu=kat_mat_4296>
[16] VANÍČEK, J.: Počítačem podporovaná výuka matematiky. [online]. Dostupné na WWW <http://www.eamos.cz/amos/kat_mat/modules/external/index.php?kod_kurzu=kat_mat_9782>